top of page

הליכה על קביים

הנחייה של צוות מיומן ללימוד הליכה על קביים.

מבחר זוגות קביים בגבהים שונים יעמדו לרשות המשתתפים להתנסות וחוויה!!

bottom of page